Jazyky:Účel:
Účelem provedení auditu duševního vlastnictví je zjištění současného stavu duševního vlastnictví a to zejména

 •  jak je duševní majetek ve firmě evidován
 •  zda je zapsána a správně užívána ochranná známka firmy
 •  jak jsou zajištěna průmyslová práva
 •  zda se provádí prověrka patentové nezávadnosti nových výrobků firmy
 •  zda nejsou její práva porušována třetí osobou
 •  zda firma neporušuje práva třetích osob uváděním svých nových výrobků na trh
 •  jak je zajištěno obchodní tajemství firmy
 •  zda jsou zpracovány firemní směrnice pro využívání a odměňování podnikových vynálezů a zlepšovacích návrhů
 •  zda je tato činnost ve firmách, kde působí odborová organizace, zapracována do kolektivní smlouvy
 •  zda a jak je prováděna licenční činnost.

Hlavní přínosy a důvody provedení auditu duševního vlastnictví:
Hlavním přínosem a důvodem provedení auditu duševního vlastnictví je získání reálného obrazu o současném stavu průmyslově právní ochrany a dalších aspektů týkajicích se duševního vlastnictví, zhodnocení jeho úrovně a navržení dalšího postupu k případnému zlepšení.

Principy řešení spolupráce:
Pro převzetí jednotlivých úkolů pro provedení auditu duševního vlastnictví je potřeba:

 •  podepsaná mandantní smlouva
 •  popis a charakteristika duševního vlastnictví ve firmě
 •  další podklady, údaje a informace o duševním vlastnictví a navazující problematice dle požadavků specifikovaných auditorem
 •  vyhodnocení a předání komplexní zprávy o výsledku auditu duševního vlastnictví s doporučením dalšího postupu

Naše role:
Nabízíme provedení auditu duševního vlastnictví, oceňování duševního vlastnictví a zpracování znaleckých posudků pro potřeby soudu v oblasti průmyslově právní ochrany na úrovni soudního znalce v oboru – ekonomika, patenty a vynálezy, ceny a odhady duševního vlastnictví.

Dále nabízíme zastupování klientů před ÚPV na úrovni evropského patentového zástupce při:

 •  podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, registraci ochranných známek, zápisu označení původu nebo zeměpisných označení, zajištění ochrany duševního vlastnictví v zahraničí.
 •  vybudování komplexního systému ochrany a správy duševního vlastnictví

Obchodní informace:

 •  Doba zpracování
  • Od podepsání mandátní smlouvy a předání všech potřebných podkladů je doba provedení auditu 1 měsíc včetně předání komplexní zprávy o výsledku auditu.
 • Ve zvlášť odůvodněných případech lze dobu provedení auditu a zpracované zprávy urychlit.
 •  Cena
  •  Cena za provedení auditu duševního vlastnictví se dle platného ceníku pohybuje od 6 000,- Kč dle rozsahu a složitosti provedení.

Odpovědní:
Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial