Jazyky:Kurz s akreditací MŠMT ČR, MSMT-22102/2014-1/589

Komu je program určen:

Kurz je určen středním a vrcholovým manažerům a zaměstnancům, kteří se v rámci svého kariérového růstu na tyto pracovní pozice připravují.

Profil absolventa:

 • Umí se orientovat v základních logistických pojmech, dovede je interpretovat a následně použít v praxi v činnostech skladování, dopravy a manipulace. Možné uplatnění v plánování, referenti nákupů, dispečinku, celní deklarace a referenci řízení zásob.
 • Zná problematiku logistiky zásob.
 • Umí analyzovat činitele působící v ekonomice a následně je využít v logistické praxi.
 • Umí vymezit základní informační systém, určit základní informační a komunikační technologie tvořící infrastrukturu logistického informačního systému, zvážit výhody a nevýhody variant vybudování IS/IT podpory v podniku.
 • Absolventi získají přehled o různých způsobech řízení logistických toků.
 • Absolvováním vzdělávacího programu získá účastník znalosti
  a dovednosti systémového přístupu ve vztazích mezi logistikou
  a marketingem.
 • Umí vysvětlit význam uplatnění systémového přístupu v logistice a rozlišovat základní skupiny metod uplatnitelných v logistice.

Obsah programu:

Poučení o BOZP

Základy firemní logistiky (2 dny)

 • Úvod logistiky
 • Zařazení logistiky mezi firemní procesy
 • Cíle logistiky, organizační začlenění
 • Hodnotící ukazatele

Logistika nákupu a řízení zásob (1 den)

 • Supply Chain Management
 • Tok zakázky firmou, bod rozpojení
 • Strategický a operativní nákup
 • Řízení zásob
 • Výpočet zásob, optimální velikost nakupované dávky
 • Hodnocení efektivity nákupu

Výrobní logistika – plánování, řízení (1 den)

 • Mapování toku hodnot
 • Kapacitní bilance, plánování, rozvrhování
 • Teorie úzkých míst
 • Tahové způsoby řízení výroby
 • Reporting

Logistika skladování a distribuce (1 den)

 • Skladování
 • Příjem, výdej materiálu, FIFO/LIFO
 • Umístění materiálu, manipulace
 • Typy přepravy
 • INCOTERMS

Informační systémy v logistice (2 dny)

 • Typy informačních systémů  – IS a jejich základní funkce, požadavky na data, CRM, SCM, MRP, ERP systémy
 • Čárové kódy, RDIF – Řízení toku materiálu, využití automatizovaných systémů (čárové kódy, RDIF …)

Komunikace a interpersonální dovednosti v logistice (2 dny)

 • Komunikační dovednosti
 • Řídící dovednosti
 • Základy prezentačních dovedností
 • Stress management

Logistický audit a optimalizace fungování logistiky (1 den)

 • Logistický audit
 • Realizace auditu
 • Optimalizace logistiky
 • Realizační projekty

Ekologické aspekty logistiky (1 den)

 • Nebezpečné látky – Požadavky legislativy na nakládání s nebezpečnými látkami. Zákon o povinnostech dopravců
 • Logistika odpadů – Zákon o odpadech. Zákon o obalech a odpadech z obalů. Nakládání s obaly.

Trénink bude řešit konkrétní situace účastníků z pracovního procesu. Formou diskuse účastníků pod vedením lektora bude prováděno jejich hodnocení a budou hledány optimální postupy.

Praktická výuka:

Účastníci budou absolvovat praktickou výuku u společnosti, která si kurz objednává. Tato společnost zajistí školící místnost a umožní účastníkům seznámit se s řízením logistiky z pohledu jejího řízení, personálního zabezpečení, informační podpory, fyzických toků materiálu a informací apod. Úvod modulu proběhne ve školící místnosti, poté se účastníci přemístí na konkrétní pracoviště v souladu s tématem modulu (nákup, sklady, plánování), kde budou seznámeni s praktickým průběhem procesu. Získané informace budou porovnávat s probranou teorií, přičemž jejich cílem bude nalézt v procesech náměty na zlepšení. Cílem posledního praktického tématu (logistický audit) bude vyzkoušet si prakticky pohovory s pracovníky zajišťujícími logistiku a zpracovat informace získané jak v průběhu pohovorů, tak v průběhu celé praxe, do závěrečné zprávy. Tato zpráva bude obsahovat zjištěné silné a slabé stránky logistiky firmy, včetně doporučení aktivit vedoucích k odstranění slabých stránek.

Lektor:

Tým lektorů a trenérů společnosti HM PARTNERS s.r.o.

Rozsah a termín:

15 dnů, celkem 88 hodin teoretické výuky, 32 hodin praktické výuky.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR s celostátní platností.

Místo realizace:

Dle dohody


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial