Jazyky:Rozsah 15 školících dnů, celkem 120 výukových hodin.Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR s celostátní platností.

Komu je program určen:

Mistrům, předákům, vedoucím výrobních úseků, manažerům, vedoucím pracovníkům na základním stupni řízení, kteří chtějí rozvinout své manažerské kompetence a efektivněji vést své spolupracovníky.

Co získáte pro praxi:

Po absolvování kurzu účastník bude znát a umět:

  • Řídit výrobu v souladu s požadavky managementu jakosti
  • Zlepšovat výrobu a výrobní procesy s použitím vybraných metod ŠV
  • Zvládnout proces hodnocení a motivace zaměstnanců
  • Nekonfliktně řídit interpersonální vztahy zvládat efektivní a nekonfliktní postupy vedení lidí
  • Vest tým, motivovat členy svého pracovního týmu ke spolupráci) vést komunikaci, asertivně jednat a předcházet konfliktům
  • Kvalitně navrhnout nebo zhodnotit pracoviště s ohledem na bezpečnost a pořádek
  • Kvalitněji organizovat svůj pracovní čas
  • Orientovat se oblasti pracovněprávních vztahů

Obsah programu:

1.  Role mistra v moderní výrobní společnosti (1 den)

Vnímání role mistra nadřízenými a podřízenými

Identifikace vlastního manažerského stylu

2.  Vedení lidí a motivace k odpovědnosti (2 dny)

Manažerská role, řídící styly, sebepoznání

Delegování

Motivace pracovníků

3.  Týmová práce a týmové role (2 dny)

Nástroj vedení týmu, týmové role

Komunikace v týmu

4.  Asertivní komunikace a řešení konfliktů (1,5 dne)

Úvod do verbální a neverbální komunikace, komunikační dovednosti
a nesprávné komunikační návyky, aktivní naslouchání, asertivní komunikační techniky, transakční analýza, aneb jak na emoce v komunikaci, komunikační zlozvyky, pravidla vedení rozhovoru, zacházení s námitkami, asertivita

Konfliktní situace na pracovišti, jejich vznik, druhy, zvládání konfliktů

5.  Vedení hodnotících pohovorů (0,5 dne)

Jak vést účinný motivačně hodnotící rozhovor, fáze motivačně-hodnotícího rozhovoru, jak říkat v motivačně hodnotícím rozhovoru „nepříjemné věci“, aneb zásady zpětné vazby

6.  Moderní nástroje řízení výroby, štíhlá výroba (3 dny)

Vizualizace řízení, metoda 5S, Totální produktivní údržba

7.  Pracovní právo v praxi mistra (1 den)

Základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze ZP, pracovní smlouva, náhrada škody, odškodnění pracovních úrazů

8.  Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci a požární ochrana (1 den)

Právní předpisy BOZP a PO, znalost předpisů pro dodržování BOZP
a PO na pracovištích

9.  Stres management a obnova sil (1 den)

Stres, stresové situace autodiagnostika, praktický nácvik relaxace formou autogenního tréninku

10.  Management kvality a životního prostředí (1 den)

Zabezpečování kvality na pracovištích, normy kvality, jejich implementace
na pracovištích, integrovaný systém ochrany ŽP

11.  Příprava a vedení porad, manažerská prezentace (1 den)

Příprava na poradu, klíčové cíle, efektivní vedení porad, manažerská prezentace, struktura vystoupení, řízená diskuse po prezentaci

Školí tým trenérů HM PARTNERS s.r.o.


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial