Jazyky:Kurz s akreditací MŠMT ČR, MSMT-22103/2014-1/590

Komu je program určen:

Kurz je určen všem zaměstnancům, kteří se v rámci svého kariérového růstu na tyto pracovní pozice připravují.

Co získáte pro praxi:

Po absolvování kurzu se absolvent bude orientovat v související terminologii:

Umí definovat:
 • důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem
Umí vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat:
 • trojimperativ projektu, životní cyklus projektu, metodu logického rámce
 • projektu, řízení zainteresovaných stran v projektu, aplikovat principy tvorby organizační
 • struktury projektu; Vysvětlit postup a na konkrétním příkladu aplikovat plán projektu.

Obsah programu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Řízení integrace projektu
 • Řízení rozsahu projektu
 • Řízení časového rámce projektu
 • Finanční řízení projektu
 • Finanční řízení projektu
 • Řízení jakosti projektu
 • Řízení rizik projektu
 • Řízení změn v projektu
 • Řízení zdrojů projektu
 • Řízení informací a dokumentace v projektu
 • Vedení projektového týmu – týmová práce, motivace, komunikace

Metody výuky a způsob poskytnutí zpětné vazby:

Interaktivní výklad s diskusí

V rámci výkladu budou postupně probírána jednotlivá témata, která se mohou vyskytnout v praxi; pro účastníky bude vytvořen prostor pro diskusi k poznatkům, zkušenostem, nejasnostem; cílem diskuse je osvojit si hlouběji nové poznatky.

Příklady z praxe a řešení případových studií

Trénink bude řešit konkrétní situace účastníků z pracovního procesu. Formou diskuse účastníků pod vedením lektora bude prováděno jejich hodnocení a budou hledány optimální postupy.

Ve dvojicích budou zadány případové studie k vyřešení v omezeném čase. Po skončení této aktivity budou mít účastníci prostor si zapsat své poznatky o vlastním způsobu řešení, o tom, co se v dané situaci naučili.

Identifikace společných problémů a výběr klíčových témat pomocí brainstormingu

Lektor pobízí účastníky k zamyšlení nad příčinami, které v souvislosti se sebeorganizací vedou k jejich neefektivitě.

Lektor pomocí koučovacích otázek navádí účastníky k vytyčení zásadních problémů a konkrétních situací, na které je třeba se v rámci tréninku pro dosažení požadovaných změn u účastníků zaměřit.

Představení teoretických východisek (výklad) s ukázkou

Moderovaná diskuse

Lektor reaguje na výše společně určené situace či problémy krátkými teoretickými vstupy a s využitím koučovacích technik pobízí k diskusi mezi účastníky, přičemž plně dbá na to, aby se neodchýlili od tématu.

Zároveň doplňuje diskusi návody z praxe, jak hospodařit s časem.

Propojení výuky s praktickým nácvikem na reálných projektech

Závěrečná zkouška realizována autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb.

(v souladu s aktuálně platným hodnoticím standardem profesní kvalifikace).

Lektor:

Tým lektorů a trenérů společnosti HM PARTNERS s.r.o.

Rozsah a termín:

20 dnů, celkem 160 výukových hodin.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR s celostátní platností

Místo realizace:

Dle dohody

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial