Jazyky:Účel:
Účelem oceňování duševního vlastnictví je znát jeho finanční hodnotu a vědět, jak a s ní naložit a jak ji správně využít.

Důvody oceňování duševního vlastnictví:
K oceňování duševního majetku dochází zejména při převodu nehmotného majetku na jiný subjekt, při dělení a slučování obchodních společností, při zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí, při nepeněžitých vkladech do základního jmění obchodních společností, při zástavě nehmotného majetku, při konkurzu a vyrovnání, z reklamních důvodů, pro stanovení přiměřeného zadostiučinění při nekalosoutěžním jednání.

Metody oceňování a principy řešení spolupráce:

 •  Výnosový způsob oceňování
  •  je součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání duševního vlastnictví.
 •  Tržní způsob oceňování
  •  je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství.
 •  Nákladový způsob oceňování
  •  je založen na ceně, která by se musela zaplatit za získání stejně užitečných a využívaného duševního vlastnictví.

Pro převzetí jednotlivých úkolů pro oceňování duševního vlastnictví je potřeba:

 •  podepsaná mandantní smlouva
 •  popis a charakteristika oceňovaného duševního vlastnictví
 •  tržby a výnosy za posledních 5 let, licence, tradice firmy, reference
 •  další podklady a údaje dle požadavků specifikovaných znalcem

Hlavní přínosy:

 •  Znalost finanční hodnoty duševního vlastnictví firmy.
 •  Mít možnost oceněný duševní majetek využít ve prospěch firmy při rozvoji obchodní činnosti a k dosažení vyšší prosperity a konkurenceschopnosti.

Naše role:
Nabízíme oceňování duševního vlastnictví a zpracování znaleckých posudků pro potřeby soudu v oblasti průmyslově právní ochrany na úrovni soudního znalce v oboru – ekonomika, patenty a vynálezy, ceny a odhady duševního vlastnictví.

Dále nabízíme zastupování klientů před ÚPV na úrovni evropského patentového zástupce při:

 •  podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, registraci ochranných známek, zápisu označení původu nebo zeměpisných označení, zajištění ochrany duševního vlastnictví v zahraničí.
 •  vybudování komplexního systému ochrany a správy duševního vlastnictví

Obchodní informace:

 •  Doba zpracování
  •  Od podepsání mandátní smlouvy a předání všech potřebných podkladů je doba zpracování znaleckého posudku min. 14 dnů, podle složitosti zadání.
  •  Ve zvlášť odůvodněných případech lze dobu pracování urychlit.
 •  Cena
  •  Cena za zpracování znaleckých posudků je dle platného ceníku sjednávána individuální sazbou dle rozsahu zadání a složitosti posouzení.

Odpovědní:
Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial