Jazyky:Akreditace MV AK/PV-404/2013

Komu je program určen:

Úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností
a ostatních obcí.

Cíl:

Cílem je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy.

Co získáte pro praxi:

 • Náhled, jak osobnost úředníka ovlivňuje efektivní výkon veřejné správy, seznámíte se se zásadami pro úspěšné jednání s klienty, zjistí svůj komunikační styl a z něj vyplývající vztahy s jednotlivými osobnostními typy.
 • Uvědomění si vlivu osobnosti na etické jednání a chování, sílu prvního dojmu, utváření osobního image a jeho význam při ovlivňování lidí.
 • Uvědomění si významu společenského chování při výkonu veřejné správy a jeho vlivu na image úřadu.
 • Zjistíte informace o své osobě formou osobnostních testů.

Obsah programu:

Interakce při výkonu veřejné správy

 • jednorázová a opakovaná interakce, kontakty, vztahy, role vnějších znaků osobnosti a role vnitřních charakteristik osobnosti, úspěch v povolání úředníka

Struktura osobnosti a osobní kvalita

 • co je to osobnost, proč bychom měli znát poznatky týkající se osobnosti, osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon povolání úředníka (manažera), osobní kvalita, vize úspěšného úředníka

Role úředníka a práce se svou rolí

 • vytváření vhodného prostředí pro výkon úřednické profese, rozdíly mezi manažerskou prací ve veřejné správě a komerční sférou
 • komunikace jako základ všech kontaktních povolání, individuální komunikační styly z hlediska osobností komunikačního procesu, kompatibilní a toxické vztahy, způsob jednání s jednotlivými typy

Etické jednání a chování úředníka

 • integrita osobnosti – základ pro etické jednání a chování, principy řízení etiky ve veřejné správě, etická infrastruktura, etické kodexy
 • neetické jednání, korupce
 • sociální odpovědnost úředníka

První dojem a osobní image

 • síla prvního dojmu, způsob jeho vytváření, nedostatek času pro působení mluveného slova, utváření osobního image, význam osobního image při vedení lidí, umění správně odhadnout lidi

Základy společenské etikety

 • společenské chování, etiketa (bonton), normy chování, životní role, status sociální pozice, etiketa pro každý den, ukázky porušování základních pravidel jednání a chování ve společnosti

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial