Jazyky:Akreditace MV AK/PV-733/2013

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Co získáte pro praxi:

Všechny potřebné základní informace o řízení týmové práce

Obsah programu:

Týmová spolupráce na úřadu

 • jedna z klíčových kompetencí
 • týmová práce a její charakteristiky, v čem se liší pracovní skupina a pracovní tým, synergický efekt, rozdíly mezi dobrými a špatnými týmy
 • jak mohou dobré pracovní týmy a týmová spolupráce přispět k efektivitě práce ve veřejné správě

Prvky skupinové dynamiky a skupinový tlak

 • působení souboru nejrůznějších hybných sil a protisil a působení vnějších sil a faktorů v každé skupině
 • pozitivní a negativní vliv skupinového tlaku a jeho zvládání při výkonu vedoucí funkce (vedení týmu)

Vedení týmů

 • cíle a normy týmu a práce s nimi, týmová pravidla, reakce na porušování týmových pravidel
 • manažerské styly při vedení týmů a způsob přijímání rozhodnutí v týmu, situační kontext
 • motivace a stimulace týmu, Maslowova pyramida potřeb, Herzbergrova dvoufaktorová teorie pracovní motivace, demotivace
 • komunikace v týmu, vnější a vnitřní faktory ovlivňující vnímání, emoce, vnitřní motivy a minulá zkušenost, základní komunikační vzorec, sociální zpětná vazba

Struktura a stavba týmu, podskupiny, pozice a role

 • formální a neformální struktura, zákonitosti vzniku podskupin, umění dobře sestavit tým
 • zařazení člena týmu do oficiální struktury, typologie týmových rolí od Belbina

Fáze vývoje týmu

 • jednotlivé fáze vývoje týmu
 • atmosféra ve skupině a způsoby její ovlivňování

Týmové bloky a principy týmové práce

 • oblasti, ve kterých se nejčastěji vyskytují týmové bloky a jak je překonávat
 • principy týmové práce, proces řešení problémů týmovou prací, charakteristické vlastnosti dobře fungujícího týmu

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial