Jazyky:Akreditace MV AK/PV-731/2013

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budou účastníci znát efektivní výběr, hodnocení a motivace zaměstnanců“ je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy.

Obsah programu:

Plánování lidských zdrojů a analýza pracovních míst

 • cíle plánování, podmínky efektivního plánování, zdroje informací, oblasti plánování, metody plánování lidských zdrojů
 • analýza práce, popis (charakteristika) pracovního místa, kompetenční modely, katalog prací
 • kultura organizace, typologie organizačních kultur, současné trendy

Vyhledávání a získávání pracovníků

 • zdroje síly náboru a výběru, síly vyhledávání a získávání, zdroje a metody vyhledávání a získávání pracovníků
 • výběrové řízení jako kamufláž

Výběrové řízení a metody výběru

 • dokumentace – harmonogram, průvodní korespondence, protokol
 • metody výběru – osobní dotazníky a testy, Assessment Centre a Development Centre, rozhovor, reference, pracovní vzorky, modelové situace, případové studie

Výběrový rozhovor a rozhodnutí

 • příprava a struktura výběrového rozhovoru, typy otázek
 • vedení rozhovoru, neverbální komunikace, nejčastější chyby při vedení rozhovoru
 • rozhodování o nejvhodnějším uchazeči, nejčastější chyby při hodnocení uchazeče
 • výběrové řízení nekončí rozhodnutím, kontakt s vybraným uchazečem
 • přijímání a rozmísťování zaměstnanců, adaptace zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

 • účel hodnocení, cíle a smysl hodnocení, kontext hodnocení
 • oblasti hodnocení

Kompetence a kompetenční modely

 • kompetence jako způsobilost, kompetenční modely

Systém pravidelného hodnocení zaměstnanců

 • druhy hodnocení zaměstnanců, koncepce systému hodnocení
 • kompetence (kritéria) hodnocení, hodnotící škály, metody hodnocení, manuály, administrace
 • sebehodnocení
 • zpětná vazba

Hodnotící rozhovor a výstupy z hodnocení

 • příprava hodnoceného, příprava hodnotitele
 • zásady a vedení úspěšného hodnotícího rozhovoru
 • paradox hodnocení, konsensus – nikoli kompromis
 • nejčastější chyby při hodnocení
 • výstupy z hodnocení zaměstnanců

Motivace a stimulace

 • co je to motivace a stimulace
 • pohnutky, motivy, stimuly, potřeby, frustrace
 • Poznání motivačních příčin
 • Maslowova teorie hierarchie potřeb, Herzbergova teorie dvou faktorů, Alderferova teorie tří faktorů, McClellandova teorie: výkon-afiliace-moc
 • Průběh motivačního procesu
 • Vroomova teorie exspektance, Skinerova teorie zesílených vjemů, Adamsova teorie spravedlivé odměny
 • Motivační program
 • význam motivačního programu
 • sedm kroků při tvorbě motivačního programu
 • Demotivace
 • entuziasmus, pozitivní realismus, dynamizující negace, destruktivní negace, rezistence, rezignace
 • nástroje pro práci s demotivovaným pracovním týmem

Rozsah:

2 dny, 16 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial